Missouri Assault & Domestic Violence FAQ

Osvědčení za násilný trestný čin, jako je napadení nebo domácí násilí, může mít obrovský dopad na váš život a budoucnost. Mohou vám hrozit pokuty, odnětí svobody a obvinění z trestného činu v trvalém záznamu, což vám ztíží získání zaměstnání a udržení dobré pověsti v osobním i profesním životě.

Jestliže jste byli obviněni z napadení nebo domácího násilí v Missouri, kontaktujte společnost Holder Susan Slusher LLC ještě dnes online nebo na telefonním čísle 573-710-4716 a získejte bezplatné posouzení případu. Naši zkušení právníci slouží klientům v celém státě, včetně Kolumbie, Moberly, Fultonu, Boonville a dalších blízkých oblastí.

 • Co je napadení prvního stupně?
 • Co je napadení druhého stupně?
 • Co je napadení třetího stupně?
 • Co je domácí napadení prvního stupně?
 • Co je domácí napadení druhého stupně?
 • Co je domácí napadení třetího stupně?
 • Is an arrest mandatory when police are called?
 • Will the Prosecutor drop the charge at the victim’s request?
 • Why was my bond so high?
 • Why was my charge a felony?
 • What happens if the victim does not want to cooperate?
 • Can my spouse be forced to testify against me?
 • Can a victim refuse to testify by „Taking the Fifth“?
 • Can a victim be held in contempt of court if they refuse to testify?
 • What can happen if a witness doesn’t show up for court?
 • Can my defense attorney advise victims and witnesses?
 • Are the victim’s prior statements admissible in court?
 • What are „excited utterances“?
 • Why is the prosecutor trying to get medical records?
 • Why is the prosecutor asking the victim for a sworn statement?
 • What is the „Residual Hearsay Exception“?
 • Do experts testify in domestic assault cases?
 • Jsou mé předchozí trestné činy přípustné?
 • Jaký vliv bude mít odsouzení na mou schopnost vlastnit zbraň?
 • Jak mi může advokátní kancelář Holder Susan Slusher LLC pomoci v mém případu?

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte bezplatné posouzení případu

1. Odsouzení za násilný čin?Co je útok prvního stupně?

Člověk se dopustí trestného činu útoku prvního stupně, pokud se pokusí zabít nebo vědomě způsobí či se pokusí způsobit vážnou újmu na zdraví jiné osobě. Napadení prvního stupně je trestným činem třídy B, pokud při něm pachatel nezpůsobí oběti těžkou újmu na zdraví, v takovém případě se jedná o trestný čin třídy A.

Co je napadení druhého stupně?

Osoba se dopustí trestného činu napadení druhého stupně, pokud (1) Pokusí se usmrtit nebo vědomě způsobí nebo se pokusí způsobit těžkou újmu na zdraví jiné osobě pod vlivem náhlého rozrušení vzniklého z přiměřeného důvodu; nebo (2) Pokusí se způsobit nebo vědomě způsobí těžkou újmu na zdraví jiné osobě za použití smrtící zbraně nebo nebezpečného nástroje; nebo (3) Bezohledně způsobí těžkou újmu na zdraví jiné osobě; nebo (4) v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek nebo drog řídí v tomto státě motorové vozidlo a při řízení z trestné nedbalosti způsobí tělesnou újmu jiné osobě než sobě; nebo (5) neopatrně způsobí tělesnou újmu jiné osobě výstřelem ze střelné zbraně; nebo (6) řídí motorové vozidlo v rozporu s § 304 odst. 2.022, RSMo, a při takovém provozu jedná z trestné nedbalosti, aby způsobil fyzické zranění jakékoli osobě oprávněné řídit vozidlo záchranné služby, jak je definováno v oddílu 304.022, RSMo, zatímco tato osoba plní služební povinnosti. Obžalovaný nese důkazní břemeno v otázce ovlivnění náhlé vášně vyplývající z adekvátní příčiny podle pododdílu (1) pododdílu 1 tohoto oddílu. Napadení druhého stupně je trestným činem třídy C.

Co je napadení třetího stupně?

Osoba se dopustí trestného činu napadení třetího stupně, jestliže: (1) Osoba se pokusí způsobit nebo z nedbalosti způsobí fyzické zranění jiné osobě; nebo (2) Osoba z trestné nedbalosti způsobí fyzické zranění jiné osobě za použití smrtící zbraně; nebo (3) Osoba úmyslně uvede jinou osobu v obavu z bezprostředního fyzického zranění; nebo (4) osoba se z nedbalosti dopouští jednání, které vytváří vážné riziko smrti nebo vážné tělesné újmy jiné osoby; nebo (5) osoba vědomě vyvolá fyzický kontakt s jinou osobou s vědomím, že druhá osoba bude tento kontakt považovat za urážlivý nebo provokativní; nebo (6) osoba vědomě vyvolá fyzický kontakt s nesvéprávnou osobou, jak je definována v § 475.010, RSMo, který by rozumná osoba, která není nesvéprávná, považovala za urážlivý nebo provokativní. 2. S výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto oddílu je napadení třetího stupně přestupkem třídy A. 3. Osoba, která poruší ustanovení pododdílu 3 nebo 5 pododdílu 1 tohoto oddílu, je vinna z přestupku třídy C. 4. Osoba, která se přiznala k trestnému činu napadení třetího stupně nebo byla shledána vinnou z tohoto trestného činu více než dvakrát vůči kterémukoli členu rodiny nebo domácnosti, jak je definován v oddíle 455.010, RSMo, je vinna z trestného činu třídy D za třetí nebo jakékoli další spáchání trestného činu napadení třetího stupně, když se jedná o přestupek třídy A. Trestné činy popsané v tomto pododdíle se mohou týkat stejného člena rodiny nebo domácnosti nebo různých členů rodiny nebo domácnosti.

Co je domácí útok prvního stupně?

Osoba se dopustí trestného činu domácího útoku prvního stupně, pokud se pokusí zabít nebo vědomě způsobí nebo se pokusí způsobit vážné fyzické zranění členu rodiny nebo domácnosti nebo dospělé osobě, která je nebo byla s aktérem v trvalém sociálním vztahu romantické nebo intimní povahy, jak je definován v oddíle 455.010, RSMo. Domácí útok prvního stupně je trestným činem třídy B, pokud při něm aktér nezpůsobí oběti vážnou fyzickou újmu nebo pokud se již dříve nepřiznal nebo nebyl shledán vinným ze spáchání tohoto trestného činu, v takovém případě se jedná o trestný čin třídy A.

Co je to domácí útok druhého stupně?

Osoba se dopustí trestného činu domácího násilí druhého stupně, pokud se čin týká člena rodiny nebo domácnosti nebo dospělé osoby, která je nebo byla s aktérem v trvalém sociálním vztahu milostné nebo intimní povahy, jak je definován v oddíle 455.010, RSMo, a tato osoba: (1) pokusí se způsobit nebo vědomě způsobí fyzické zranění takovému členovi rodiny nebo domácnosti jakýmkoli způsobem, mimo jiné použitím smrtící zbraně nebo nebezpečného nástroje nebo škrcením či rdoušením; nebo (2) neúmyslně způsobí vážné fyzické zranění takovému členovi rodiny nebo domácnosti; nebo (3) neúmyslně způsobí fyzické zranění takovému členovi rodiny nebo domácnosti pomocí jakékoli smrtící zbraně. Domácí útok druhého stupně je trestným činem třídy C.

Co je domácí útok třetího stupně?

Osoba se dopustí trestného činu domácího útoku třetího stupně, pokud se čin týká člena rodiny nebo domácnosti nebo dospělé osoby, která je nebo byla s aktérem v trvalém sociálním vztahu milostné nebo intimní povahy, jak je definován v oddíle 455.010, RSMo, a: (Osoba se pokusí způsobit nebo z nedbalosti způsobí fyzické zranění takovému členu rodiny nebo domácnosti, nebo (2) z trestné nedbalosti způsobí fyzické zranění takovému členu rodiny nebo domácnosti smrtící zbraní nebo nebezpečným nástrojem, nebo (3) úmyslně uvede takového člena rodiny nebo domácnosti v obavu z bezprostředního fyzického zranění jakýmkoli způsobem, nebo (4) se z nedbalosti dopustí jednání, které vytváří vážné riziko smrti nebo vážného fyzického zranění takového člena rodiny nebo domácnosti; (5) Osoba vědomě způsobí fyzický kontakt s takovým členem rodiny nebo domácnosti s vědomím, že druhá osoba bude tento kontakt považovat za urážlivý; nebo (6) Osoba se vědomě pokusí způsobit nebo způsobí izolaci takového člena rodiny nebo domácnosti tím, že nepřiměřeně a podstatně omezí nebo omezí přístup takového člena rodiny nebo domácnosti k jiným osobám, telekomunikačním zařízením nebo dopravním prostředkům za účelem izolace. S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 tohoto oddílu je domácí násilí třetího stupně přestupkem třídy A. Osoba, která se přiznala nebo byla shledána vinnou z trestného činu domácího násilí třetího stupně více než dvakrát vůči kterémukoli členu rodiny nebo domácnosti, jak je definován v oddíle 455.010, RSMo, je vinna z trestného činu třídy D za třetí nebo jakékoli další spáchání trestného činu domácího násilí. Trestné činy popsané v tomto pododdíle se mohou týkat stejného člena rodiny nebo domácnosti nebo různých členů rodiny nebo domácnosti.

Je zatčení při přivolání policie povinné?

V mnoha státech platí zákony o povinném zatčení, podle kterých musí policisté v každém případě domácího násilí zatknout údajného primárního agresora. Zastánci zákonů o povinném zatčení se domnívají, že povinné zatčení bude mít tendenci zapůsobit na údajného násilníka, a to buď trestem, nebo alternativními službami, na závažnost a nesprávnost jeho jednání. V Missouri platí zákon o „téměř povinném“ zatčení od roku 1989. To znamená, že policista v Missouri může při reakci na oznámení o domácím násilí postupovat podle vlastního uvážení. Policista není povinen automaticky zatknout údajného primárního agresora. Pokud však k zatčení nedojde, musí policista podat písemnou zprávu, v níž vysvětlí, proč se rozhodl nezatknout. Pokud musí policista do 12 hodin reagovat na stejnou adresu za podobných okolností, stává se pak zatčení povinným.

Zruší státní zástupce obvinění na žádost oběti?

Státní zástupci v minulosti běžně rušili případy domácího násilí na žádost údajné oběti. V poslední době však mnoho státních zastupitelství po celé zemi zavedlo politiku „neshazování obvinění“ v případech domácího násilí. V rámci politiky „no-drop“ státní zástupce případ domácího násilí proti údajnému násilníkovi neodloží, i když údajná oběť o odložení případu požádá. Tyto zásady „no-drop“ vycházejí z přesvědčení státního zástupce, že údajné oběti jsou údajnými násilníky zastrašovány i v průběhu trestního řízení a že vyjmutí rozhodnutí z rukou údajné oběti jí tak poskytuje dodatečnou ochranu před dalším zneužíváním a zastrašováním.

Proč byla moje kauce tak vysoká?

Od roku 1992, kdy byl do missourské ústavy doplněn dodatek o právech obětí trestných činů, má soudce také výslovnou pravomoc, a to jak v případě trestných činů, tak přestupků, kauci zcela zamítnout nebo ji stanovit extrémně vysokou v každém případě, kdy údajný podezřelý představuje nebezpečí pro oběť trestného činu nebo společnost. Soudy mají nyní obrovskou moc chránit údajné oběti, pokud se ji rozhodnou využít. Údajná oběť má také právo být informována o propuštění násilníka z vězení.

Proč bylo mé obvinění označeno za trestný čin?“

Zákonodárce státu Missouri v posledním desetiletí podnikl kroky k posílení zákonů o domácím násilí. V roce 2000 zákonodárci ve snaze omezit domácí násilí uzákonili nové trestné činy domácího násilí, a to od přestupků až po trestné činy. Největší změnou bylo vytvoření trestného činu domácího násilí druhého stupně, trestného činu třídy C, pro incidenty zahrnující obvinění z fyzického zranění, smrtící zbraně, nebezpečné nástroje nebo škrcení (které by v případě spáchání cizí osobou na cizí osobě byly často klasifikovány jako přestupek). V některých případech se státní zástupce může rozhodnout zůstat u tradičních obvinění z napadení, protože všechny nové trestné činy vyžadují jako další prvek trestného činu prokázání, že mezi údajnou obětí a údajným násilníkem existoval sociální vztah milostné nebo intimní povahy.

Co se stane, když oběť nechce spolupracovat?

Oběti domácího násilí se často stávají neochotnými nebo dokonce nepřátelskými svědky obžaloby. Ačkoli často existují legitimní důvody, proč údajná oběť odmítá spolupracovat nebo odmítne vypovídat, státní zástupce často předpokládá, že hlavním důvodem je strach z pomsty ze strany podezřelého násilníka. Státní zástupce proto může vyvinout další úsilí, aby svědka donutil dostavit se a vypovídat nebo aby získal další důkazy, které by byly u soudu připuštěny místo výpovědi údajné oběti.

Může být můj manžel/manželka donucen/a svědčit proti mně?

Missouri je jedním z mála států, které nezměnily svůj zákon o manželské výsadě tak, aby poskytoval výjimku pro oběti domácího násilí. V Missouri si týraná manželka může vybrat, zda bude vypovídat o údajném týrání ze strany svého manžela, či nikoli. Státní zástupce po ní nemůže požadovat, aby vypovídala. Za těchto okolností však může státní zástupce často předložit údajné výpovědi údajné oběti „z doslechu“, například hlasové záznamy z tísňové linky 911, jako metodu, jak předložit původní stížnost údajné oběti porotě.

Může oběť odmítnout vypovídat tím, že „vezme pátou“?

Některé oběti odmítnou vypovídat tím, že se odvolávají na své právo proti sebeobviňování podle pátého dodatku. Většina svědků se mylně domnívá, že člověk může „vzít pátou“, když prostě nechce z jakéhokoli důvodu vypovídat. Údajná oběť se však může dovolávat pátého práva pouze tehdy, pokud by její výpověď směřovala k jejímu usvědčení, například z její vlastní trestné účasti na incidentu nebo z podání falešné stížnosti. I za těchto okolností se může státní zástupce pokusit donutit oběť k výpovědi poskytnutím imunity státního zástupce.

Může být oběť obviněna z pohrdání soudem, pokud odmítne vypovídat?

Pokud se svědek nemůže úspěšně odvolat na manželskou výsadu nebo na pátý dodatek, může mu soud nařídit, aby odpovídal na otázky státního zástupce. Pokud svědek odmítne na otázky poskytnuté státním zástupcem odpovědět, může být následně uznán vinným z pohrdání soudem. To může případně zahrnovat trest odnětí svobody a pokutu. Obvinění z pohrdání soudem může být vzneseno rovněž proti údajné oběti, která úmyslně neuposlechne předvolání. Údajná oběť, která se rozhodne nespolupracovat při stíhání údajného násilníka, se proto může stát terčem trestu ze strany právního systému. Takoví svědci si mohou chtít najmout vlastního advokáta, který jim bude v těchto záležitostech nápomocen.

Co se může stát, když se svědek nedostaví k soudu?

Když se svědek nedostaví k soudu, když byl předvolán, může být nejen obviněn z pohrdání soudem, ale může být také předmětem zajištění jeho přítomnosti u soudu. K tomu obvykle dochází pouze ve výjimečných případech. Obecně je hlavním cílem státního zástupce chránit údajné oběti, nikoli je uvěznit. Pokud se však svědek rozhodne nespolupracovat se státním zástupcem tím, že se nedostaví k soudu, může státní zástupce rozhodnout, že případ vyžaduje drastičtější opatření.

Může můj obhájce radit obětem a svědkům?

Obhájci čelí v případech domácího násilí mnoha etickým otázkám. Obhájce má povinnost klienta horlivě zastupovat v mezích zákona a bojovat za zamítnutí obžaloby nebo zproštění viny. Etické problémy mohou nastat, když údajná oběť požádá advokáta údajného násilníka o radu ohledně jeho výpovědi. Advokát nemůže údajné oběti eticky říkat, aby o své výpovědi lhala, nebo jí říkat, aby se dovolávala práva podle pátého dodatku, když to okolnosti situace nevyžadují. Nejlepším postupem obhájce je vyzvat zdráhající se oběť, aby si pro výslech zajistila vlastního advokáta.

Jsou předchozí výpovědi oběti u soudu přípustné?

V situaci, kdy údajná oběť změnila svůj příběh z domácího násilí na náhodnou nehodu (oběť nyní tvrdí, že zakopla a upadla, čímž si způsobila zranění), může státní zástupce předvolat další svědky, kteří dosvědčí původní výpovědi, jež údajná oběť sdělila ostatním. Podle zákona jsou tyto předchozí nekonzistentní výpovědi obvykle přípustné jako věcný důkaz k prokázání skutečných výpovědí údajné oběti policii nebo rodinným příslušníkům poté, co k incidentu došlo.

Co jsou to „vzrušené výpovědi“?

Prokurátoři mohou použít vzrušené výpovědi k záchraně jinak neúspěšného případu, když se svědek stal nedostupným s odvoláním na manželské výsady nebo výsady podle pátého dodatku. Vzrušený výrok musí být učiněn pod bezprostřední a nekontrolovanou nadvládou smyslů za takových okolností, aby svědčil o důvěryhodnosti. Blízkost mezi událostí a výpovědí nemusí být současná, pokud je výpověď vyvolána vzrušením z události bez předchozího uvážení. Skutečné případy domácího násilí a napadení nutně vyvolávají překvapivou událost, která často činí použitelnou výjimku vzrušeného výroku. Výpovědi v rozrušení mohou být učiněny před policisty, přáteli, rodinnými příslušníky a sousedy a následně identifikovány u soudu.

Proč se státní zástupce snaží získat lékařské záznamy?

Pokud státní zástupce má k dispozici nespolupracující oběť domácího násilí, může přesto případ doložit svědectvím lékaře, který oběť ošetřil kvůli zraněním vzniklým v důsledku sporu. Výpovědi učiněné před lékařem, který poskytl ošetření, jsou zavedenou výjimkou z pravidla slyšení. Státní zástupce může získat příslušné lékařské záznamy na základě podepsaného souhlasu oběti nebo na základě vyšetřovacího předvolání. Obhajoba se může pokusit o to, aby výpovědi zdravotnickému personálu nebyly důkazem, a to tak, že přesvědčí soud, že podrobnosti o napadení byly pro léčbu zranění irelevantní.

Proč státní zástupce žádá oběť o přísežné prohlášení?

Přísežné svědectví je přípustné, pokud se údajná oběť později stane nedostupnou z důvodu uplatnění výsady svědectví. Státní zástupce, který se obává, že by svědek mohl přestat spolupracovat, může zvážit využití soudního zapisovatele k pořízení záznamu případné výpovědi v počátečních fázích trestního stíhání, jako je slyšení o vazbě nebo předběžné slyšení. Státní zástupce se pak může k předchozí výpovědi vrátit, aby zachoval konzistentnost výpovědi.

Co je to „zbytková výjimka z pravidla slyšení“?

Zbytkovou výjimku z pravidla o nepřipuštění slyšení mohou státní zástupci uplatnit v případech, kdy se zdá, že se neuplatní žádné jiné výjimky. Případy z jiných jurisdikcí rozhodly, že výpovědi obětí domácího násilí učiněné policistům nebo rodinným příslušníkům krátce po zneužití jsou přípustné na základě zbytkové výjimky z hearsay, pokud oběť později odmítne vypovídat. V některých případech byla tato výjimka rovněž použita k připuštění výpovědí oběti advokátovi o týrání této osoby ze strany obžalovaného, výpovědí oběti v žádosti o vydání ochranného příkazu ex parte a výpovědí oběti blízkým přátelům nebo příbuzným o výhrůžkách a bití, které jim obžalovaný způsobil.

Vypovídají znalci v případech domácího násilí?

Ačkoli znalec nemůže „ručit“ za pravdomluvnost konkrétního svědka, moderní trend umožňuje znalcům v oblasti domácího násilí poukázat na to, že určité chování není u obětí domácího násilí neobvyklé. Některá z těchto chování zahrnují: neopuštění násilného vztahu, prodlení s ohlášením útoku nebo odvolání či odmítnutí výpovědi, které by se porotě bez znaleckého posudku mohlo zdát bizarní a zvláštní. Ačkoli stát Missouri není zcela oddán povolování znaleckého svědectví o týraných ženách během trestního stíhání v případech domácího násilí, používání znaleckého svědectví se rozšířilo v případech trestního stíhání pro zneužívání dětí a ohledně obžalovaných, kteří tvrdí, že se bránili v případech syndromu týraného manžela.

Jsou mé předchozí trestné činy přípustné?

Důkazy o předchozích nebo jiných trestných činech se často používají v případech domácího násilí. Důkazy o tom, že obžalovaný v minulosti fyzicky týral tuto konkrétní oběť, jsou obvykle přípustné k prokázání „nepřátelství“ obžalovaného vůči oběti. Používá se test, zda důkazní hodnota předchozího týrání převažuje nad soudním účinkem. V mnoha případech bylo shledáno přípustným, zejména pokud obžalovaný tvrdil, že šlo o nehodu nebo sebeobranu. Pokud se však obžalovaný k trestnému činu přizná, může předstižný účinek prokázání případů předchozího zneužití převážit nad jeho důkazní hodnotou.

Jaký vliv bude mít odsouzení na moji možnost vlastnit zbraň?

Lautenbergův dodatek k zákonu o kontrole zbraní z roku 1968 z roku 1996 znemožnil držení střelné zbraně osobám odsouzeným za přestupek domácího násilí.
Podmíněné uložení trestu podle zákona státu Missouri se pravděpodobně nebude počítat jako odsouzení, a proto nebude bránit následnému držení zbraně. Lautenbergův dodatek rovněž stanoví, že držení střelné zbraně osobou, na kterou se vztahuje ochranný příkaz proti domácímu násilí, je federálním trestným činem.

Jak mi může advokátní kancelář Holder Susan Slusher, LLC pomoci v mém případě?

Stíhání případů domácího násilí v Missouri se v posledních několika letech neustále vyvíjelo. Tresty jsou přísnější a důkazní pravidla byla zdokonalena, aby bylo snazší dosáhnout odsouzení údajného násilníka. Advokáti z kanceláře Holder Susan Slusher, LLC mají zkušenosti s přezkoumáváním a napadáním obvinění z domácího násilí. Pokud jste byli vy nebo někdo z vašich známých obviněni z napadení nebo domácího násilí, kontaktujte firmu na telefonním čísle (573) 710-4716 a domluvte si bezplatnou konzultaci. Nechte nás pracovat pro vás.

Kontaktujte nás ještě dnes pro bezplatné posouzení případu napadení nebo domácího násilí

Pokud žijete v Columbii, Moberly, Fultonu nebo Boonville ve státě Missouri nebo v jejich okolí a potřebujete advokáta pro napadení nebo domácí násilí, kterému můžete důvěřovat, aby chránil vaše práva a nejlepší zájmy, zavolejte ještě dnes společnosti Holder Susan Slusher LLC na číslo 573-710-4716 a proberte svůj případ zdarma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.