Svěcená voda

Svěcená voda. – Používání svěcené vody v nejranějších dobách křesťanské éry dokládají dokumenty jen poměrně pozdního data. „Apoštolské konstituce“, jejichž redakce pochází z doby kolem roku 400, připisují apoštolu svatému Matoušovi předpis o používání svěcené vody. List napsaný pod jménem papeže Alexandra I., který žil ve druhém století, je apokryfní a pochází z novější doby; první historické svědectví tedy nesahá dále než do pátého století. V zájmu argumentace je však přípustné předpokládat, že v nejstarších křesťanských dobách se voda používala k očistným a exiciačním účelům, a to obdobně jako v židovském zákoně. Protože v mnoha případech byla voda používaná ke svátosti křtu vodou tekoucí, mořskou nebo říční, nemohla získat stejné požehnání jako voda obsažená v baptisteriích. V tomto konkrétním bodě je raná liturgie nejasná, ale dva nedávné objevy jsou velmi rozhodující. Pontifikál Serapiona z Thmuis, biskupa ze čtvrtého století, a stejně tak „Testamentum Domini“, syrský spis pocházející z pátého až šestého století, obsahují požehnání oleje a vody během mše. Formule v Serapionově pontifikálu je následující: „Žehnáme tato stvoření ve jménu Ježíše Krista, tvého jediného Syna; vzýváme na tuto vodu a tento olej jméno Toho, který trpěl, který byl ukřižován, který vstal z mrtvých a který sedí po pravici Nestvořeného. Uděl těmto tvorům moc uzdravovat; kéž všechny horečky, každého zlého ducha a všechny neduhy zažene ten, kdo buď pije tyto nápoje, nebo je jimi pomazán, a kéž jsou lékem ve jménu Ježíše Krista, tvého jediného Syna.“

Již ve čtvrtém století se různé spisy, o jejichž pravosti není pochyb, zmiňují o používání vody posvěcené buď právě zmíněným liturgickým požehnáním, nebo individuálním požehnáním některé svaté osoby. Svatý Epifanius (Contra haeres., lib. I, haer. xxx) uvádí, že v Tiberiadě jistý muž jménem Josef polil šíleného člověka vodou, přičemž předtím udělal znamení kříže a nad vodou pronesl tato slova: „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, ukřižovaného, odejdi od tohoto nešťastníka, ty pekelný duchu, a nech ho uzdravit!“. Josef se obrátil a následně použil stejný postup k přemožení čarodějnictví; nebyl však ani biskupem, ani klerikem. Theodoret (Hist. eccl., V, xxi) vypráví, že Marcellus, biskup z Apameje, posvětil vodu znamením kříže a že Aphraates vyléčil jednoho z císařových koní tím, že mu dal pít vodu posvěcenou znamením kříže („Hist. relig.“, c. viii, in P.G., LXXXII, col. 1244, 1375). Na Západě se objevují podobná svědectví. Řehoř z Tours („De gloria confess.“, c. lxxxii) vypráví o poustevníkovi jménem Eusitius, který žil v šestém století a měl moc léčit kvartánní horečku tím, že jejím obětem dával pít vodu, kterou nechal požehnat; mohli bychom uvést mnoho dalších případů, které tentýž Řehoř cenil („De Miraculis S. Martini“, II, xxxix; „Mirac. Juliani“, xxv, xxvi; „Liber de Passione S. Juliani“; „Vitae Patrum“, c. iv, č. 3). Je známo, že někteří věřící věřili, že svěcená voda má léčivé účinky na některé nemoci, a že to zvláštním způsobem platí pro křestní vodu. Na některých místech byla pečlivě uchovávána po celý rok a díky tomu, že byla použita při křtu, byla považována za prostou všeho zkažení. Tato víra se šířila od Východu na Západ; a sotva byl křest udělen, lidé se shlukli s nejrůznějšími nádobami a vodu odnášeli, někteří ji pečlivě uchovávali ve svých domech, zatímco jiní s ní zalévali svá pole, vinice a zahrady („Ordo rom. I“, 42, in „Mus. ital.“, II, 26).

Křestní voda však nebyla jedinou svěcenou vodou. Nějaká se trvale uchovávala u vchodu do křesťanských kostelů, kde úředník kropil věřící při vstupu, a proto se jí říkalo udrokometes neboli „uvádějící vodou“, což je označení, které se objevuje v nápisu Synesiova dopisu, v němž je narážka na „lustrovanou vodu umístěnou v předsíni chrámu“. Tato voda byla snad žehnána úměrně tomu, jak byla potřebná, a církevní zvyklosti se v tomto bodě mohly lišit. Balsamon nám říká, že v řecké církvi „vyráběli“ svěcenou vodu na začátku každého lunárního měsíce. Je docela možné, že podle kánonu lxv konstantinopolského koncilu, který se konal v roce 691, byl tento obřad zaveden za účelem definitivního vytlačení pohanského svátku novoluní a jeho uvedení v zapomnění. Dom Martene prohlašuje, že na Západě nebylo před devátým stoletím nalezeno nic, co by se týkalo žehnání a aspergování vody, které se koná každou neděli při mši. Tehdy papež Lev IV. nařídil, aby každý kněz každou neděli ve svém kostele žehnal vodu a kropil s ní lid: „Omni die Dominico, ante missam, aquam benedictam facite, unde populus et loca fidelium aspergantur“ (P. L., CXV, col. 679). Hincmar z Remeše vydal následující pokyny: „Každou neděli před slavením mše má kněz ve svém kostele žehnat vodu a k tomuto svatému účelu má používat čistou a vhodnou nádobu. Lidé mají být při vstupu do kostela pokropeni touto vodou a ti, kteří si to přejí, si mohou část vody odnést v čistých nádobách, aby jí pokropili své domy, pole, vinice a dobytek, jakož i dobytek, jímž jsou tito poslední krmeni, a také aby jí pokropili své vlastní jídlo“ („Capitula synodalia“, cap. v, in P.L., CXXV, col. 774) . Pravidlo nechat v neděli při mši svaté požehnat vodu k asperzi se od té doby všeobecně dodržovalo, ale ne všude se dodržoval přesný čas stanovený Lvem IV. a Hincmarem. V Tours se žehnání konalo v sobotu před nešporami, v Cambrai a v Arrasu mělo být uděleno bez obřadu v sakristii před recitací hodiny Prime, v Albi v 15. století se obřad konal v sakristii před hodinou Terce a v Soissons na nejvyšším ze stupňů svatyně před hodinou Terce, zatímco v Laonu a Senlis ve 14. století se konal v chóru před hodinou Terce. Existují dvě neděle, o kterých se voda nesvěcuje a zdá se, že se nikdy nesvětila: jsou to Velikonoční neděle a Letnice. Důvodem je to, že v předvečer těchto dvou svátků se žehná a posvěcuje voda pro křtitelnice a před jejím smícháním se svatým křižmem si věřící smějí vzít část vody do svých domovů a ponechat si ji pro případ potřeby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.