De kracht van het gebed

De kracht van het gebed – Hoe krachtig is het?
De kracht van het gebed moet niet worden onderschat. Jakobus 5:16-18 zegt: “…Het werkzame gebed van een rechtvaardig mens baat veel. Elia was een man die aan hartstochten onderhevig was zoals wij, en hij bad ernstig dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde gedurende drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.” God verhoort gebeden, verhoort gebeden en beweegt in antwoord op gebeden.
Jezus onderwees: “…want voorwaar, Ik zeg u: Indien gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, zult gij tot deze berg zeggen: Verwijder u en hij zal wijken; en niets zal u onmogelijk zijn.” (Mattheüs 17:20). 2 Korintiërs 10:45 zegt ons: “Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig door God om bolwerken neer te slaan, argumenten neer te werpen en elk hoog ding dat zich verheft tegen de kennis van God, en elke gedachte gevangen te nemen aan de gehoorzaamheid van Christus”. De Bijbel spoort ons aan om “te allen tijde te bidden met alle gebeden en smekingen in de Geest, en daartoe te waken met alle volharding en smeking voor alle heiligen”. (Efeziërs 6:18)

De kracht van het gebed – Hoe kan ik er gebruik van maken?
De kracht van het gebed is niet het resultaat van de persoon die bidt. De kracht ligt veeleer in de God tot wie wij bidden. Johannes 5:14-15 zegt: “En dit is het vertrouwen, dat wij in Hem hebben, dat, indien wij iets vragen naar zijn wil, Hij ons hoort. En indien wij weten, dat Hij ons hoort in al wat wij vragen, weten wij, dat wij de smeekbeden hebben, die wij Hem gevraagd hebben”. Het maakt niet uit wie er bidt, de passie in het gebed, of het doel van het gebed – God beantwoordt verzoeken die in overeenstemming zijn met Zijn wil. Zijn antwoord is niet altijd ja, maar het is altijd in ons belang. Wanneer onze verlangens in overeenstemming zijn met Zijn wil, zullen we het te zijner tijd begrijpen. Wanneer we hartstochtelijk en doelgericht bidden, volgens Gods wil, antwoordt God krachtig!
We kunnen niet tot krachtig gebed komen door “magische formules” te gebruiken. Het antwoord op onze gebeden hangt niet af van de welsprekendheid van onze gebeden. Wij hoeven niet bepaalde woorden of zinnen te gebruiken om God onze gebeden te laten verhoren. In feite wijst Jezus degenen af die bidden met herhalingen: “En wanneer gij bidt, gebruikt dan geen ijdele herhalingen, zoals de heidenen doen, die denken dat zij door hun gebrabbel gehoord zullen worden. Weest dus niet als zij, want uw Vader weet wat gij nodig hebt, eer gij het Hem vraagt.” (Mattheüs 6:7-8). Gebed is communicatie met God. Het enige wat je hoeft te doen is God om hulp vragen. Psalm 107:28-30 herinnert ons eraan: “Dan roepen zij tot de HEERE in hun benauwdheid, en Hij verlost hen uit hun benauwdheden. Hij bedaart de storm in kalmte, en de golven ervan worden gestild. Dan verheugen zij zich, want zij zijn kalm, en hij leidt hen naar de haven die zij wensen.”

Er is kracht in het gebed!

De kracht van het gebed – Waarvoor moet ik bidden?
Gods hulp door de kracht van het gebed is beschikbaar voor allerlei verzoeken en zaken. Filippenzen 4:6-7 zegt ons: “Wees in niets bezorgd, maar laat in alles uw verzoeken aan God bekend worden door gebed en smeking, met dankzegging. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren door Christus Jezus.” Als je een voorbeeld nodig hebt van hoe je moet bidden, lees dan Matteüs 6:9-13. Deze verzen staan bekend als het Onze Vader. Het Onze Vader is geen gebed om uit het hoofd te leren en eenvoudig voor God op te zeggen. Het is slechts een voorbeeld van hoe te bidden en van de dingen die in een gebed gezegd moeten worden – aanbidding, vertrouwen in God, smeekbeden, belijdenis, bescherming, enz. Bid voor deze dingen, maar spreek tot God met je eigen woorden.
Gods Woord staat vol met verhalen die de kracht van gebed in verschillende situaties beschrijven. De kracht van het gebed heeft vijanden overwonnen (Psalm 6:9-10), de dood overwonnen (2 Koningen 4:3-36), genezing gebracht (Jakobus 5:14-15), en demonen verslagen (Marcus 9:29). God opent ogen door gebed, verandert harten, geneest wonden en schenkt wijsheid (Jakobus 1:5). De kracht van het gebed moet niet onderschat worden, want het wordt gedragen door de glorie en de kracht van de oneindig machtige God van het universum! Daniël 4:35 verkondigt: “Alle inwoners der aarde zijn tot niets gerekend, en Hij doet naar Zijn wil in het heir des hemels en in de inwoners der aarde; en er is niemand, die Zijn hand ophoudt, en tot Hem zegt: Wat doet Gij?”

Leer Meer Over Bidden!

Wat denkt u?
We hebben allemaal gezondigd en verdienen Gods oordeel. God, de Vader, zond Zijn enige Zoon om dat oordeel te vervullen voor hen die in Hem geloven. Jezus, de schepper en eeuwige Zoon van God, die een zondeloos leven leidde, houdt zoveel van ons dat Hij voor onze zonden stierf, de straf op zich nam die wij verdienden, werd begraven en uit de dood werd opgewekt, zoals de Bijbel zegt. Als je dit werkelijk vanuit je hart gelooft en vertrouwt, Jezus aanneemt als je Verlosser en verklaart: “Jezus is de Heer”, zul je worden gered van het oordeel en kun je de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten Jezus te volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog vragen

Hoe kan ik God kennen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.