Heilig water

Heilig water. – Het gebruik van wijwater in de vroegste dagen van het christelijke tijdperk wordt bevestigd door documenten van betrekkelijk late datum. De “Apostolische Constituties”, waarvan de redactie teruggaat tot ongeveer het jaar 400, schrijven het gebruik van wijwater toe aan de apostel Mattheüs. De brief die geschreven is onder de naam van paus Alexander I, die in de tweede eeuw leefde, is apocrief en van recentere datum; de eerste historische getuigenis gaat dus niet verder terug dan de vijfde eeuw. Het is echter geoorloofd om ter wille van het argument te veronderstellen dat in de vroegste christelijke tijden water werd gebruikt voor boetedoening en zuivering, op een wijze die overeenkomt met de toepassing ervan in de joodse wet. Aangezien in veel gevallen het water dat voor het sacrament van het doopsel werd gebruikt, stromend water, zee- of rivierwater was, kon het niet dezelfde zegen ontvangen als dat wat in de doopkapellen aanwezig was. Op dit punt is de vroege liturgie onduidelijk, maar twee recente ontdekkingen zijn van zeer groot belang. Het pontificaal van Serapion van Thmuis, een bisschop uit de vierde eeuw, en ook het “Testamentum Domini”, een Syrisch geschrift uit de vijfde tot de zesde eeuw, bevatten een zegening van olie en water tijdens de mis. De formule in Serapion’s Pontifical is als volgt: “Wij zegenen deze schepselen in de naam van Jezus Christus, Uw enige Zoon; wij roepen op dit water en deze olie de naam aan van Hem die geleden heeft, die gekruisigd is, die uit de dood is opgestaan en die zit aan de rechterzijde van de Ongeschapene. Verleen deze schepselen de macht om te genezen; moge alle koortsen, alle boze geesten en alle kwalen worden verdreven door hem die deze dranken drinkt of ermee gezalfd wordt, en moge zij een remedie zijn in de Naam van Jezus Christus, Uw enige Zoon.”

Zo vroeg als de vierde eeuw vermelden verschillende geschriften, waarvan de authenticiteit vrij is van verdenking, het gebruik van water dat geheiligd is door ofwel de zojuist genoemde liturgische zegen, of door de individuele zegen van een of andere heilige persoon. De heilige Epiphanius (Contra haeres., lib. I, haer. xxx) vermeldt dat in Tiberias een man, Jozef genaamd, water over een krankzinnige goot, nadat hij eerst het kruisteken had gemaakt en de volgende woorden over het water had uitgesproken: “In de naam van Jezus Christus van Nazareth, de gekruisigde, ga weg van deze ongelukkige, gij helse geest, en laat hem genezen!” Jozef bekeerde zich en gebruikte daarna dezelfde procedure om de hekserij te overwinnen; toch was hij noch bisschop noch geestelijke. Theodoret (Hist. eccl., V, xxi) verhaalt dat Marcellus, bisschop van Apamea, water heiligde met het teken van het kruis en dat Aphraates een van de paarden van de keizer genas door het water te laten drinken dat gezegend was met het teken van het kruis (“Hist. relig.”, c. viii, in P.G., LXXXII, col. 1244, 1375). In het Westen worden soortgelijke getuigenissen afgelegd. Gregorius van Tours (De gloria confess., c. lxxxii) verhaalt van een kluizenaar, Eusitius genaamd, die in de zesde eeuw leefde en de macht bezat de kwarktaartkoorts te genezen door de slachtoffers ervan te laten drinken van water dat hij gezegend had; we zouden vele andere gevallen kunnen noemen die door dezelfde Gregorius zijn opgesomd (“De Miraculis S. Martini”, II, xxxix; “Mirac. S. Juliani”, xxv, xxvi; “Liber de Passione S. Juliani”; “Vitae Patrum”, c. iv, n. 3). Het is bekend dat sommige gelovigen geloofden dat wijwater geneeskrachtige eigenschappen bezat voor bepaalde ziekten, en dat dit op een speciale manier gold voor doopwater. Op sommige plaatsen werd het het hele jaar door zorgvuldig bewaard en omdat het voor de doop was gebruikt, werd het als vrij van alle bederf beschouwd. Dit geloof verspreidde zich van Oost naar West; en nauwelijks was de doop toegediend, of het volk verdrong zich met allerlei vaten en nam het water mee; sommigen bewaarden het zorgvuldig in hun huizen, terwijl anderen er hun akkers, wijngaarden en tuinen mee bewaterden (“Ordo rom. I”, 42, in “Mus. ital.”, II, 26).

Het doopwater was echter niet het enige heilige water. Een deel werd permanent bewaard bij de ingang van christelijke kerken, waar een bediende de gelovigen bij binnenkomst besprenkelde en om die reden udrokometes of “introduceur door water” werd genoemd, een benaming die voorkomt in de superscriptie van een brief van Synesius waarin wordt gezinspeeld op “lustraal water dat in het voorportaal van de tempel was geplaatst”. Dit water werd misschien gezegend naarmate het nodig was, en de gewoonte van de Kerk kan op dit punt hebben gevarieerd. Balsamon vertelt ons dat men in de Griekse kerk wijwater “maakte” aan het begin van elke maanmaand. Het is zeer wel mogelijk dat, volgens canon lxv van het Concilie van Constantinopel gehouden in 691, deze rite werd ingesteld met het doel het heidense feest van de nieuwe maan definitief te verdringen en in vergetelheid te doen raken. In het Westen verklaart Dom Martene dat er vóór de negende eeuw niets is gevonden over de zegening en de besprenkeling met water die elke zondag tijdens de mis plaatsvindt. In die tijd verordende Paus Leo IV dat elke priester elke zondag in zijn eigen kerk water zegende en het volk ermee besprenkelde: “Omni die Dominico, ante missam, aquam benedictam facite, unde populus et loca fidelium aspergantur” (P.L., CXV, col. 679). Hincmar van Reims gaf de volgende instructies: “Elke zondag, voor de viering van de mis, moet de priester het water in zijn kerk zegenen, en voor dit heilige doel moet hij een schoon en geschikt vat gebruiken. Het volk moet bij het binnengaan van de kerk met dit water worden besprenkeld, en wie dat wil, mag een deel daarvan in schone vaten meenemen om zijn huizen, akkers, wijngaarden en vee te besprenkelen, en het voedsel waarmee dit laatste wordt gevoed, en ook om over zijn eigen voedsel te gooien” (“Capitula synodalia”, cap. v, in P.L., CXXV, col. 774) . De regel om bij de mis op zondag water te zegenen voor de asperges werd voortaan algemeen gevolgd, maar het precieze tijdstip dat door Leo IV en Hincmar was vastgesteld, werd niet overal in acht genomen. Te Tours vond de zegening plaats op zaterdag vóór de vespers; te Cambrai en te Arras werd zij zonder plechtigheid in de sacristie gegeven vóór de recitatie van het uur van het Eerste; te Albi, in de vijftiende eeuw, werd de plechtigheid gehouden in de sacristie vóór het Laatste Avondmaal; en te Soissons, op de hoogste trap van het heiligdom, vóór het Laatste Avondmaal; terwijl te Laon en te Senlis, in de veertiende eeuw, zij geschiedde in het koor vóór het uur van het Laatste Avondmaal. Er zijn twee zondagen waarop het water niet wordt gezegend en ook nooit schijnt te zijn gezegend: dit zijn Paaszondag en Pinksteren. De reden hiervoor is dat aan de vooravond van deze twee feesten het water voor de doopvonten wordt gezegend en gewijd en, voordat het met het heilige chrisma wordt vermengd, de gelovigen een deel ervan mee naar huis mogen nemen en bewaren voor gebruik in tijden van nood.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.