North Carolina Home School Laws

North Carolina homeschooling wetten en eisen

Eisen aan homeschooling in North Carolina. North Carolina thuisonderwijs wetten. Manieren om legaal thuisonderwijs te geven binnen de thuisonderwijswetten van North Carolina.

*Dit is niet bedoeld als juridisch advies en wordt alleen ter informatie verspreid. Controleer voor updates van de North Carolina Home School Wetten bij uw openbare bibliotheek of bij deze North Carolina Administratie :

The North Carolina Division of Non-Public Education

Verplichte aanwezigheid – Tussen 7 en 16 jaar oud.

De ouders moeten ten minste een diploma van de middelbare school of GED hebben.

Mogen twee huishoudens of gezinnen omvatten.

De ouders moeten op elk moment van het schooljaar een jaarlijkse gestandaardiseerde test afnemen.

Als uw thuisschool in de herfst van het schooljaar van start gaat, moet u de intentieverklaring tussen 1 juli en 15 augustus van het lopende jaar opsturen.

SUBCHAPTER X. PRIVATE AND PROPRIETARY SCHOOLS.

Chapter 115C Artikel 39 115C-547 t/m 115C-565

§ 115C-563. Definities.
(a) “Thuisschool”: een niet-openbare school bestaande uit de kinderen van niet meer dan twee gezinnen of huishoudens, waar de ouders of wettelijke voogden of leden van een van beide huishoudens de omvang en volgorde van het academisch onderwijs bepalen, academisch onderwijs verzorgen en aanvullende bronnen van academisch onderwijs vaststellen. Het is van kracht bij het begin van het schooljaar 2013-2014.
(b) “Naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat”: de directeur, Division of Nonpublic Education, of zijn personeel.

§ 115C-564. Kwalificaties en vereisten.
Een huishoudschool kiest voor de kwalificaties van deel 1 of deel 2 van dit artikel en voldoet aan de vereisten van het gekozen deel, met dien verstande dat van alle vereisten met betrekking tot veiligheids- en hygiëne-inspecties wordt afgezien indien de school in een particuliere woning functioneert en dat de testvereisten in G.S. 115C-549 en G.S. 115C-557 op jaarbasis moeten worden afgelegd. De personen die het academisch onderwijs op een huishoudschool verzorgen, moeten ten minste in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs of een equivalent daarvan.

§ 115C-565. Geen enkele school die aan dit deel voldoet, is onderworpen aan enige andere bepaling van de wet met betrekking tot het onderwijs, met uitzondering van de wettelijke vereisten met betrekking tot immunisatie.

Deel 1. Particuliere kerkscholen en scholen met een godsdienstig charter.

§ 115C-547. Beleid.
In overeenstemming met de grondwetten van de Verenigde Staten en Noord-Carolina is het het overheidsbeleid van de staat op onderwijsgebied dat “geen enkele menselijke autoriteit, in welk geval dan ook, de rechten van het geweten zal controleren of zich daarin zal mengen” of de godsdienstvrijheid en dat “godsdienst, zedelijkheid en kennis noodzakelijk zijn voor een goede regering en het geluk van de mensheid … de middelen van onderwijs voor altijd zullen worden aangemoedigd.”

§ 115C-548. Aanwezigheids-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Elke particuliere kerkschool of school met een religieus charter moet voor elke ingeschreven leerling die regelmatig de lessen bijwoont, jaarlijks een aanwezigheids- en ziekte-inentingsregister aanleggen en bijhouden. Het bezoek van een kind aan een school waarop dit deel betrekking heeft en die aan dit deel voldoet, voldoet aan de eisen van de leerplicht: Op voorwaarde evenwel dat die school gedurende ten minste negen kalendermaanden van het jaar volgens een regelmatig rooster functioneert, redelijke vakanties en vrije dagen niet meegerekend. Elke school is onderworpen aan redelijke inspecties op het gebied van brand, gezondheid en veiligheid door de autoriteiten van de staat, de provincie en de gemeente, zoals voorgeschreven door de wet.

§ 115C-549. Vereisten inzake gestandaardiseerde tests.
Elke particuliere kerkschool of school met een religieus charter moet ten minste eenmaal per schooljaar een nationaal gestandaardiseerde test of een andere nationaal gestandaardiseerde equivalente meting, geselecteerd door de hoofdadministrateur van die school, afleggen bij alle leerlingen die zijn ingeschreven of regelmatig de derde, zesde en negende klas bijwonen. De nationaal gestandaardiseerde test of andere gelijkwaardige meting moet de prestaties meten op het gebied van Engelse grammatica, lezen, spelling en wiskunde. Elke school moet een register bijhouden van de door haar leerlingen behaalde resultaten. Gedurende een jaar na de test worden alle gegevens, onder voorbehoud van het bepaalde in G.S. 115C-196, op het hoofdkantoor van de school op alle redelijke tijdstippen beschikbaar gesteld voor jaarlijkse inspectie door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina.

§ 115C-550. Proeven van bekwaamheid op middelbare scholen.
Om ervoor te zorgen dat alle afgestudeerden van de middelbare school de minimumvaardigheden en -kennis bezitten die nodig worden geacht om in de maatschappij te kunnen functioneren, moet elke particuliere kerkschool of school met een religieus charter ten minste eenmaal per schooljaar een nationaal gestandaardiseerde test of een andere nationaal gestandaardiseerde equivalente maatstaf, geselecteerd door de hoogste bestuursfunctionaris van die school, afleggen bij alle leerlingen die zijn ingeschreven en regelmatig de elfde klas bezoeken. De nationaal gestandaardiseerde test of andere gelijkwaardige meting moet de vaardigheden meten op verbaal en kwantitatief gebied. Elke particuliere kerkschool of school voor religieus charteronderwijs stelt een minimumscore vast die een leerling op de geselecteerde test moet behalen om te worden toegelaten tot de middelbare school. Gedurende één jaar na de test worden alle gegevens, onder voorbehoud van het bepaalde in G.S. 115C-196, op het hoofdkantoor van de school op alle redelijke tijdstippen beschikbaar gesteld voor jaarlijkse inspectie door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina. (1979,

§ 115C-551. Vrijwillige deelname aan overheidsprogramma’s.
Een dergelijke school mag op vrijwillige basis deelnemen aan door de staat beheerde of gesponsorde programma’s die anders voor die school beschikbaar zouden zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programma’s voor het testen van de bekwaamheid van de middelbare school en de landelijke testprogramma’s.

§ 115C-552. Eisen inzake kennisgeving nieuwe school; beëindiging.
(a) Elke nieuwe school waarop dit deel van toepassing is, zendt aan een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina een kennisgeving van het voornemen om de school te vestigen, de naam en het adres van de school, en de naam van de eigenaar en de hoofdadministrateur van de school.
(b) Elke school waarop dit deel van toepassing is, stelt een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina in kennis van de beëindiging van de school.

§ 115C-553. Naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.
De naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina aan wie meldingen van aanvang en beëindiging van de exploitatie moeten worden gedaan en die krachtens dit deel bepaalde gegevens mag inzien, wordt door de gouverneur aangewezen.

§ 115C-554. Uitsluitend eisen.
Een school die door een kerk of een andere georganiseerde religieuze groep of instantie als onderdeel van haar religieuze bediening wordt beheerd en aan de eisen van dit deel voldoet, is niet onderworpen aan enige andere bepaling van de wet met betrekking tot het onderwijs, met uitzondering van de eisen van de wet met betrekking tot brand, veiligheid, hygiëne en immunisatie.

Deel 2. Gekwalificeerde niet-openbare scholen.

§ 115C-555. Kwalificatie van niet-openbare scholen.
De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op elke niet-openbare school die een of meer van de volgende kenmerken heeft:
(1) Zij is geaccrediteerd door de Raad van State of Education.
(2) Geaccrediteerd door de Southern Association of Colleges and Schools.
(3) Actief lid van de North Carolina Association of Independent Schools.
(4) Ontvangt geen financiering van de staat Noord-Carolina.

§ 115C-556. Aanwezigheid; gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Elke gekwalificeerde niet-openbare school moet voor elke ingeschreven leerling die regelmatig lessen bijwoont, jaarlijks een aanwezigheidsregister en een ziektemeldingsregister aanleggen en bijhouden. Het bezoek van een kind aan een school waarop dit deel betrekking heeft en die aan dit deel voldoet, voldoet aan de eisen van de leerplicht: Op voorwaarde evenwel dat die school gedurende ten minste negen kalendermaanden van het jaar volgens een regelmatig rooster functioneert, redelijke vakanties en vrije dagen niet meegerekend. Elke school is onderworpen aan redelijke inspecties op het gebied van brand, gezondheid en veiligheid door de autoriteiten van de staat, het graafschap en de gemeente, zoals voorgeschreven door de wet.

§ 115C-557. Vereisten inzake gestandaardiseerde tests.
Elke gekwalificeerde niet-openbare school moet ten minste eenmaal per schooljaar een nationaal gestandaardiseerde test of een andere nationaal gestandaardiseerde equivalente meting, geselecteerd door de hoogste bestuursfunctionaris van die school, afnemen bij alle leerlingen die zijn ingeschreven of regelmatig de leerjaren drie, zes en negen bijwonen. De nationaal gestandaardiseerde test of andere gelijkwaardige meting moet de prestaties meten op het gebied van Engelse grammatica, lezen, spelling en wiskunde. Elke school moet een register bijhouden van de door haar leerlingen behaalde resultaten. Gedurende een jaar na de test worden alle gegevens, onder voorbehoud van het bepaalde in G.S. 115C-196, op het hoofdkantoor van de school op alle redelijke tijdstippen beschikbaar gesteld voor jaarlijkse inspectie door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina.

§ 115C-558. Proeven van bekwaamheid op middelbare scholen.
Om te verzekeren dat alle afgestudeerden van de middelbare school de minimumvaardigheden en -kennis bezitten die nodig worden geacht om in de maatschappij te kunnen functioneren, moet elke bevoegde niet-openbare school ten minste eenmaal per schooljaar een nationaal gestandaardiseerde test of een andere nationaal gestandaardiseerde equivalente maatstaf, geselecteerd door de hoogste bestuursfunctionaris van die school, afleggen bij alle leerlingen die zijn ingeschreven en regelmatig de elfde klas bezoeken. De nationaal gestandaardiseerde test of andere gelijkwaardige meting moet de vaardigheden meten op verbaal en kwantitatief gebied. Elke bevoegde niet-openbare school stelt een minimumscore vast die een leerling op de geselecteerde test moet behalen om te worden toegelaten tot de middelbare school. Gedurende een jaar na de test worden alle gegevens, onder voorbehoud van het bepaalde in G.S. 115C-196, op het hoofdkantoor van de school op alle redelijke tijdstippen beschikbaar gesteld voor jaarlijkse inspectie door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina.

§ 115C-559. Vrijwillige deelname aan overheidsprogramma’s.
Een dergelijke school mag, op vrijwillige basis, deelnemen aan door de staat beheerde of gesponsorde programma’s die anders voor die school beschikbaar zouden zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de programma’s voor het testen van de bekwaamheid van de middelbare school en de landelijke testprogramma’s.

§ 115C-560. Vereisten voor kennisgeving nieuwe school; beëindiging.
(a) Elke nieuwe school waarop dit deel van toepassing is, zendt een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina een kennisgeving van het voornemen om de school te vestigen, de naam en het adres van de school, en de naam van de eigenaar en de hoofdadministrateur van de school.
(b) Elke school waarop dit deel van toepassing is, stelt een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina in kennis van de beëindiging van de school.

§ 115C-561. Naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.
De naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de staat Noord-Carolina aan wie meldingen van aanvang van de exploitatie en beëindiging moeten worden gedaan en die krachtens dit deel bepaalde bescheiden mag inzien, wordt door de gouverneur aangewezen.

§ 115C-562. Geen enkele in aanmerking komende niet-openbare school die aan de vereisten van dit deel voldoet, zal onderworpen zijn aan enige andere bepaling van de wet met betrekking tot onderwijs, met uitzondering van de vereisten van de wet met betrekking tot brand, veiligheid, hygiëne en immunisatie.

Voordat u met thuisonderwijs begint, moet u de North Carolina Division of Non-Public Education in kennis stellen van uw voornemen om thuisonderwijs te gaan volgen. U moet bij dat bureau het formulier “Notice of Intent to Operate a School in North Carolina” aanvragen en invullen. Voeg fotokopieën bij van documentatie waaruit blijkt dat u, als de leraar van de thuisschool, ten minste in het bezit bent van een middelbare schooldiploma of het equivalent daarvan.

Als uw thuisschool naar het oordeel van de ambtenaren aan de wettelijke eisen voldoet, wordt deze beschouwd als een particuliere school.

Voldoen aan de North Carolina State Home School Law
Tijdens de zitting van 1988 van de North Carolina General Assembly werd artikel 39 van hoofdstuk 115C van de General Statutes gewijzigd om, onder bepaalde voorwaarden, thuisonderwijs toe te staan als een middel om te voldoen aan de leerplichtvereisten. Van NCHE.

Division of Non-Public Education
Het statistische thuisonderwijsjaar van de staat North Carolina begint elk jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni daaropvolgend. Thuisonderwijs mag echter gedurende elke maand van het jaar beginnen, behalve gedurende twee weken in juni.

Meer informatie over thuisonderwijs in North Carolina

Tags: thuisonderwijswetten in VS, thuisonderwijswetten, North Carolina

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.