Hepatit

Hepatit är en sjukdom med många kända orsaker:

 • Infektioner av virus, bakterier, parasiter etc.
 • Sjukdomar av autoimmun typ.
 • Skador på grund av att den normala blodtillförseln till levern störs.
 • Skador på grund av att den normala blodtillförseln till levern störs.
 • Infektioner av virus, bakterier, parasiter etc.
 • Sjukdomar av autoimmun typ.
 • Skador på grund av att den normala blodtillförseln till levern störs.
 • Hjärnskador
 • Förekomst i kroppen av vissa droger, gifter, läkemedel etc.
 • Förekomst av ärftliga sjukdomar som cystisk fibros eller Wilsons sjukdom.
 • Blodtransfusioner

Viral hepatitEdit

TransportvägarEdit

 • Virus A (HAV) och E (HEV): fekal-oral. Den vanligaste formen av överföring är via förorenat vatten: grönsaker som tvättats med detta vatten, skaldjur från träskvatten etc., så hygien är viktigt för att förebygga smittan. Det kan också överföras av en familjemedlem eller någon annan person som är smittad av viruset.
 • Virus B (HBV), D (HDV). Via parenteral väg: genom transfusioner, sår, kontaminerade sprutor; genom sexuell kontakt när viruset finns i olika kroppsvätskor (sperma, saliv) eller genom traumatiskt samlag med sår.
  • Virus C (HCV); Via parenteral väg, kontaminering med smittat blod, viruset har påträffats i vissa vätskor, även om det inte kan anses vara i tillräcklig mängd för att ge upphov till överföring av viruset. Sexuell överföring av hepatit C är mycket sällsynt; man tror att den överförs parenteralt endast i de fall där det förekommer samlag med blödning och stora skador på den anogenitala slemhinnan. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés Centers for Disease Control and Prevention) sí recomienda el uso de condón entre parejas monógamas discordantes (aquellas en las que uno de los miembros es positivo al virus y el otro es negativo). Se cree que el sexo vaginal con penetración implica un nivel de riesgo menor de transmisión en comparación con las prácticas sexuales que implican niveles mayores de traumatismo para la mucosa anogenital (penetración anal, fisting o el uso de juguetes sexuales).

  EpidemiologíaEditar

  Distribución de la hepatitis A.

  Distribución de la hepatitis B.

  Distribución de la hepatitis C.

  • Hepatitis A: es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Den smittar genom kontakt med avföring från en annan sjuk person, bristande hygien i hemmet eller genom att äta kontaminerad och otillräckligt tvättad mat (t.ex. grönsaker som vattnas med obehandlat vatten eller som kommer i kontakt med vektorer som flugor eller kackerlackor). Den kan drabba vem som helst och är epidemisk på platser där det inte finns tillräcklig rening av avloppsvatten. I mer utvecklade länder drabbar hepatit A främst enstaka individer, även om epidemier tidigare har förekommit i stora områden. Även om det numera finns vaccin för att förebygga sjukdomen är miljöhygien och god inomhushygien det mest effektiva sättet att förhindra att den utvecklas.
  • Hepatit B är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus som överförs via blod eller sex från en patient med aktiv hepatit eller från en frisk bärare av hepatit B-virus (HBV). Den kan orsaka akut eller kronisk infektion och därmed kvarstå i blodet och leda till skrumplever (ärrbildning) i levern, levercancer, leversvikt och död. Det finns också ett vaccin för att förebygga den.
  • Hepatit C: är en leversjukdom som orsakas av hepatit C-virus (HCV) som finns i blodet hos personer som har sjukdomen. HCV-infektion överförs också genom kontakt med blodet från en infekterad person (virusbärande eller aktivt stadium) och är också en orsak till kronisk hepatit, cirros, levercancer, leversvikt och död.
  • Hepatit D: är ett defekt virus som behöver hepatit B-viruset för att existera. Hepatit D-virus (HDV) finns i blodet hos personer som är infekterade med viruset.
  • Hepatit E: är ett virus (HEV) som smittar på ungefär samma sätt som hepatit A. Det sprids via förorenat vatten.
  • Hepatit F: har nyligen dykt upp, kan vara samma virus som det som är känt som G.
  • Hepatit G: är det nyaste viruset, man vet inte mycket. Det tros vara blodburet främst hos personer som använder intravenösa droger och förmodligen vid andra koagulationsrelaterade sjukdomar och behandlingar.

PatogenesEdit

Under normala omständigheter är inget av hepatitvirusen känt för att vara direkt cytopatiskt för hepatocyter. De tillgängliga uppgifterna tyder på att de kliniska manifestationerna och förloppet efter en akut leverskada som är karakteristisk för virushepatit bestäms av patientens immunförsvar.

Alla hepatitvirusinfektioner har en lång inkubationstid:

 • Virus A och E: 15 till 30 dagar.
 • Virus B, C och D: upp till 3 månader.

Hepatit A (HAV)Edit

Smittades via den enterala eller fekal-orala vägen (avloppsvatten, mat eller föremål som tvättats med avloppsvatten). Den orsakar en godartad, självbegränsande sjukdom med en inkubationstid på 2-6 veckor.

HAV förökar sig endast i levern men förekommer även i galla, avföring och blod i slutet av inkubationstiden. Dess smittsamhet minskar snabbt när gulsot blir uppenbart.

 • Under den akuta fasen, upp till sex månader eller ännu längre, påvisas IgM anti-HAV-antikroppar (IgM anti-HAV).
 • I den konvalescenta fasen däremot dominerar IgG anti-HAV-antikroppar (IgG anti-HAV) och påvisas, vilket ger ett skydd mot återinfektion med detta virus.

Symtom är bland annat diarré, magsmärta, aptitlöshet, illamående, trötthet och feber.

Hepatit B (HBV)Edit

Hepatit B orsakas av ett DNA-virus som replikerar genom sitt DNA-polymeras med ytterligare aktivitet av omvänt transkriptas och som överförs parenteralt. Den förökar sig i levern men kan finnas utanför levern. Dess viruspartiklar är:

 • HBsAg eller HBV Surface Antigen, som är ett höljeprotein som uttrycks på virionens yta. Det är en produkt av S-genen, som kan ha flera genotyper.
 • HBcAg eller Core Antigen (CORE) av HBV. Den uttrycks på nukleokapsidens yta och kodas av C-genen i dess centrala region. Det finns inte i serum eftersom det saknar en signalpeptid som gör det lösligt.
 • HBeAg eller HBV-antigen E, som är ett lösligt nukleokapsidprotein. Den är också en produkt av C-genen, men den här gången kodas den från dess precentrala region. Genen är densamma som i HBcAg, men regionen där transkriptionen startar är annorlunda, eftersom genen har två initieringskodoner. Beroende på vilket av dem som startar kommer det ena eller det andra proteinet att produceras. HBeAg kan hittas i serum eftersom det efter sin syntes är associerat med en signalpeptid som binder det till det släta endoplasmatiska retikulumet.

Efter HBV-infektion är den första markören som hittas i serum HBsAg, som stiger innan infektionen tar sig kliniskt uttryck (gulsot och andra symtom) och som minskar och försvinner 1-2 månader efter det att gulsoten börjar, medan antikroppar mot S-antigenet (anti-HBs) stiger, vilket kvarstår på obestämd tid och skyddar mot återinfektion med HBV.

Under intervallet när HBsAg minskar och anti-HBs ökar kan serologierna vara negativa eftersom de inte når upp till de tröskelvärden som krävs för upptäckt. Denna period kallas ”det blinda fönstret” och för att undvika falskt negativa resultat kan vi hjälpa oss genom att i serum påvisa antikroppar mot HBcAg (IgM-antiHBc), som stiger en eller två veckor efter förekomsten av HBsAg. Det bör noteras att HBcAg-antigenet i sig självt inte kan hittas i serum eftersom det saknar signalpeptid för att bli lösligt och därför är integrerat i virusets nukleokapsid.

Det bör noteras att tack vare de nya teknikernas känslighet har det blinda fönstret minskats avsevärt.

Anti-HBc kan finnas kvar i blodet längre än anti-HBs, en detektion som endast visar positivt anti-HBc innebär inte aktiv virusreplikation och är oftast ett tecken på en äldre HBV-infektion.

För att avgöra om infektionen är akut eller kronisk måste antikroppens Ig-typ bestämmas:

 • Akut: IgM-typ (IgM anti-HBc IgM).
 • Kronisk: IgG-typ (IgG anti-HBs)

Den tredje serologiska markören, HBeAg, uppträder samtidigt eller strax efter HBsAg och när den virala replikativa aktiviteten är maximal. Den minskar strax efter ökningen av aminotransferasaktiviteten och innan HBsAg försvinner. När den försvinner börjar anti-HBeAg-antikroppar (anti-HBe) att upptäckas.

Det är patientens förmåga att reagera på infektionen som orsakar skadan på levern. Vissa personer försvarar sig inte bra mot viruset, producerar inte effektiva nivåer av antikroppar och behåller S-antigenet som positivt under lång tid med normala transaminaser och nästan inga symtom. Om de bär på hela viruset och inte bara HBsAg är de asymtomatiska bärare som kan överföra infektionen till en annan person.

Mindre än 5 % av de akuta hepatit B-virusinfektionerna blir kroniska.

En person som är infekterad med HBV kan känna sig som om han/hon har influensa eller inte ha några symtom alls. Ett blodprov kan visa om en person har viruset. HBV blir vanligtvis bättre av sig självt inom några månader. Om det inte blir bättre kallas det kronisk hepatit B, och den varar hela livet. Kronisk HBV leder till ärrbildning i levern, leversvikt eller levercancer.

Hepatit C (HCV)Edit

Det är ett RNA-virus som överförs parenteralt. Den uttrycker HCAg-antigenet (med stor bokstavsbeteckning, inte att förväxla med HBcAg eller B-virus kärnantigen). Den kan bli kronisk i cirka 80 % av fallen.

Nutraliserande antikroppar mot HCV har påvisats, men de är vanligtvis kortvariga och HCV-infektion har inte visat sig ge långvarig immunitet mot återinfektion. Dessa antikroppar är förhöjda under den akuta fasen och upptäcks tidigare eller senare, beroende på vilken teknik som används.

PPCR-detektion av HCV RNA används för att upptäcka HCV. Den upptäcker förekomsten av RNA från HCV C-virus inom några dagar efter exponering och långt innan nivåerna av anti-HCV-antikroppar stiger.

Hepatit D (HDV)Edit

Det är inte ett virus utan snarare en virusoid (en typ av viroidliknande satellitvirus som till skillnad från virus inte har proteiner eller lipider, utan består av en cirkulär RNA-sträng som inte kodar för proteiner). Den överförs via föräldrarna. Den är helt kopplad till HBV, så att den har lärt sig att ”gömma sig” genom att föra in sitt cirkulära RNA i HBV:s yta Ag och på så sätt påverka hepatocyter. Om HBV är negativt, är HDV också negativt. Omvänt gäller att om HBV är positivt kan det finnas HDV-infektion eller inte. Eftersom D-virusinfektionen är helt HBV-beroende bestäms varaktigheten av D-virusinfektionen helt och hållet av B-virusinfektionen och kan inte överskrida den.

Dess nukleokapsid uttrycker D-antigenet (HDAg), som är svårt att hitta i serum. Den neutraliserande antikroppen mot HDAg stiger 30-40 dagar efter symtomdebut.

Två typer av infektioner kan uppstå med HBV:

 • Koinfektion: om både HBV-markörer och anti-HDV-antikroppar är positiva och akutfas, dvs. IgM-antikroppar mot vart och ett av virusen. Med andra ord förvärvas infektionen med båda virusen samtidigt. Saminfektion utvecklas till kronisk sjukdom i 5 % av fallen.
 • Superinfektion: om HBV-markörer är positiva men med IgG-antikroppar och HDV-antikroppar är positiva och IgM-antikroppar. Med andra ord förvärvas HDV-infektion när man redan är infekterad med HBV. Superinfektion utvecklas till kronisk infektion i 80 % av fallen.

Hepatit E (HEV)Edit

Det är en infektion orsakad av ett virus med linjärt RNA och enterisk överföring (oral-fekal). Det är en akut infektion som inte blir kronisk. Den förekommer i epidemiska utbrott och är endemisk i regioner i Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Centralamerika. Det finns nu bevis för att det är en zoonos (den kan överföras från djur till människor). Den viktigaste behållaren är grisen. Det är en dödlig hepatit som endast drabbar gravida kvinnor och som liksom HAV överförs via den enterala vägen. IgM- och IgG-antikroppar mot HEV påvisas men minskar mycket snabbt efter akut infektion. Inga serologiska markörer finns tillgängliga i klinisk praxis. Liksom HAV blir de aldrig kroniska.

Diagnostisk undersökning.

 • Detektion av anti-HEV IgM och anti-HEV IgG genom polymeras- och invertasöverföringsreaktion.
 • Den utesluter akut hepatit A, B, C och D.

Hepatit G (HGV)Edit

Hepatit G-virus är ett RNA-virus av flavivirusfamiljen med 29 % aminosyrahomologi med hepatit C-virus. Hepatit G-virus överförs parenteralt, på samma sätt som hepatit B- och C-virus. Den diagnostiseras genom påvisande av viralt RNA i serum. Trots namnet finns det inga tydliga bevis för att viruset orsakar leversjukdom. Det kan vara ett agens som sällan förknippas med mild akut hepatit efter transfusion. Inget samband med kronisk hepatit, levercirros eller hepatocellulärt karcinom har påvisats.

Läkemedelsinducerad hepatitRedigera

 • Paracetamol: är hepatotoxiskt när det intas i betydande mängder som mättar dess metabolism genom cytokrom P450 (10-15 g per dag eller konsumtion under mer än fyra dagar i sträck). Dessa mängder över vilka toxicitet uppstår är lägre hos patienter med leversjukdom och alkoholintag, så försiktighetsåtgärder bör vidtas.
 • På grund av överkänslighetsmekanism:

Isoniazid: används för behandling av tuberkulos. α-metyl-dopa, som är ett hypotensivt läkemedel. Antifolinika: metotrexat. Antibiotika: ampicillin, erytromycin. Östrogener: orsakar kolestas. Halotan, som är ett bedövningsmedel. Amfotericin B, ett svampmedel med brett spektrum som metaboliseras i levern.

På grund av detta bör en patient med akut hepatit ha en detaljerad historik över läkemedelsintag.

ToxinhepatitEdit

Toxiska medel inkluderar:

 • Amanita phalloides, som är mycket hepatotoxisk och kan orsaka massiv nekros och leversvikt.
 • Koltetraklorid, kloroform, trikloretylen och alla klororganiska ämnen ger steatohepatit.
 • Cylindrospermopsin, ett gift från cyanobakterien ”Cylindrospermopsis raciborskii” och andra bakterier av samma släkte.
 • Vita fosfater, ett industritoxin som också används i kemisk krigföring.

Autoimmun orsakad hepatitRedigera

Huvudartikel: Autoimmun hepatit

Abnormalitet i HLA-typ I på hepatocyternas yta, eller förändring i immunsystemet efter virusinfektioner, kan framkalla en cellmedierad autoimmun reaktion mot levervävnad.

Personer med autoimmun hepatit har ofta andra associerade autoimmuna sjukdomar, särskilt celiaki (som ofta visar sig med milda, intermittenta eller till och med helt frånvarande matsmältningssymptom), typ 1-diabetes, Hashimotos sköldkörtelinflammation och inflammatorisk tarmsjukdom, bland annat.

Metaboliska sjukdomarRedigera

Vissa ämnesomsättningsstörningar kan orsaka skador genom ackumulering av ämnen i olika vävnader i kroppen, inklusive levern. Hemokromatos och Wilsons sjukdom kännetecknas av hepatit.

ObstruktivaEdit

Långvarig obstruktion av stenar, cancer eller parasiter (leverflundror) kan orsaka leverskador och inflammation.

AlkoholhepatitEdit

Huvudsartikel: Alkoholhepatit

Förorsakas av intag av alkohol. Det leder till direkta skador på grund av oxidativ stress på hepatocytnivå. Prognosen är varierande, från självbegränsade fall till allvarligare situationer.

Ischaemisk hepatitRedigera

Huvudartikel: Ischaemisk hepatit

Ischaemisk hepatit orsakas av minskat blodflöde till hepatocyterna. Det beror vanligen på minskat blodtryck (chock), även känt som hepatisk chock. Patienter med ischemisk hepatit är vanligtvis i dåligt skick på grund av den underliggande orsaken till chocken (som kan vara hepatisk, massiv blödning eller hjärtsvikt). I sällsynta fall kan ischemisk hepatit orsakas av lokala problem i blodkärlen (t.ex. trombos eller stenos i leverartären, som levererar näringsämnen till levervävnaden). En övergående (upp till 10 dagar) ökning av GOT och GPT, som överstiger 1000 U/L, kan observeras i leverprofilen. Kronisk leversvikt till följd av ischemisk hepatit är sällsynt.

1-alfa-antitrypsinbristRedigera

I vissa fall orsakar alfa 1-antitrypsinbrist proteinansamling i det endoplasmatiska retikulumet, vilket leder till inflammatoriska skador på hepatocytnivå.

Non-alcoholic steatohepatitisEdit

Hepatit som introduceras i vår organism och där alkoholkonsumtion inte spelar någon roll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.