Screening för osteoporos för att förebygga frakturer: USPSTF:s rekommendationsutlåtande

USA:s arbetsgrupp för förebyggande tjänster beställde en systematisk evidensgranskning av 168 artiklar av ganska god kvalitet för att undersöka nyare evidens om screening för och behandling av osteoporosfrakturer hos kvinnor och män och för att uppdatera sin riktlinje från 2011. De fann övertygande bevis för att tester för benmätning och kliniska riskbedömningsverktyg är korrekta när det gäller att förutsäga osteoporotiska frakturer hos kvinnor. För postmenopausala kvinnor äldre än 65 år och kvinnor yngre än 65 år med ökad risk för osteoporos fann USPSTF övertygande bevis för att screening kan upptäcka osteoporos och att behandling kan ge åtminstone en måttlig fördel när det gäller att förebygga frakturer (grad B). För män rapporterar de otillräckliga bevis för fördelar och nackdelar med screening för osteoporos för att minska risken för frakturer (I-uttalande).

Dr. Neil Skolnik (till vänster) och dr Aarisha Shrestha

Dr. Neil Skolnik (till vänster) och dr. Aarisha Shrestha

Betydelse

Osteoporos leder till ökad benbristfällighet och risk för frakturer, särskilt höftfrakturer, som är förknippade med begränsningar i gångförmåga, kronisk smärta, funktionsnedsättning och förlust av självständighet samt minskad livskvalitet: 21-30 % av dem som drabbas av höftfrakturer avlider inom ett år. Osteoporos är vanligen symtomfri tills en fraktur inträffar, varför förebyggande av frakturer är huvudmålet för en screeningstrategi för osteoporos. Med den ökande förväntade livslängden hos den amerikanska befolkningen kommer den potentiella undvikbara bördan troligen att öka under kommande år.

Screeningtester

Det vanligaste testet är central dual energy x-ray absorptiometry (DXA), som ger mätning av benmineraltäthet (BMD) i höften och ländryggen. De flesta behandlingsriktlinjer använder redan central DXA BMD för att definiera osteoporos och den tröskel vid vilken läkemedelsbehandlingar för förebyggande åtgärder ska påbörjas. Andra billigare och mer lättillgängliga alternativ är perifer DXA, som mäter BMD i underarmen och hälen, och kvantitativt ultraljud (QUS), som också utvärderar perifera platser som calcaneus. QUS mäter inte BMD. USPSTF fann att skadorna i samband med screening var små (främst strålningsexponering från DXA och alternativkostnader).

Population och riskbedömning

Granskningen omfattade vuxna över 40 år, mestadels postmenopausala kvinnor, utan tidigare historia av lågtraumatiska frakturer, utan tillstånd eller mediciner som kan orsaka sekundär osteoporos, och utan ökad risk för fall.

Patienter med ökad risk för osteoporotiska frakturer är bland annat patienter med föräldrarnas historia av höftfrakturer, låg kroppsvikt, överdriven alkoholkonsumtion och rökare. För postmenopausala kvinnor yngre än 65 år med minst en riskfaktor är ett rimligt tillvägagångssätt för att avgöra vem som bör undersökas med BMD att använda ett av de olika kliniska riskbedömningsverktygen som finns tillgängliga. De mest studerade verktygen för kvinnor är ORAI (Osteoporosis Risk Assessment Instrument), OSIRIS (Osteoporosis Index of Risk), OST (Osteoporosis Self-Assessment Tool) och SCORE (Simple Calculated Osteoporosis Risk Estimation). Med hjälp av FRAX-verktyget (Fracture Risk Assessment) beräknas 10-årsrisken för en större osteoporotisk fraktur (MOF) med hjälp av kliniska riskfaktorer. Ett tillvägagångssätt är till exempel att utföra BMD hos kvinnor yngre än 65 år med en FRAX-risk som är större än 8,4 % (FRAX-risken för en 65-årig kvinna med genomsnittlig längd och vikt utan större riskfaktorer).

För män är prevalensen av osteoporos (4,3 %) generellt sett lägre än för kvinnor (15,4 %). I avsaknad av andra riskfaktorer är det inte förrän vid 80 års ålder som prevalensen av osteoporos hos vita män börjar nå upp till prevalensen hos en 65-årig vit kvinna. Män har liknande riskfaktorer som kvinnor som beskrivs ovan, men män med hypogonadism, anamnes på cerebrovaskulär olycka och anamnes på diabetes löper också en ökad risk för frakturer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.